Chức năng, nhiệm vụ của Hội

Hội LHPN tỉnh Hoà Bình là tổ chức chính trị - xã hội, tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh. Hội là thành viên của Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hoà Bình, Hội hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Hội tham gia tích cực trong các hoạt động chính trị, xã hội vì hoà bình, đoàn kết hữu nghị giữa phụ nữ các dân tộc và tiến bộ xã hội Hội có chức năng, nhiệm vụ sau:

1. Chức năng

- Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.

- Đoàn kết, vận động phụ nữ  thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

2. Nhiệm vụ

- Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Vận động các tầng lớp phụ nữ chủ động, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc; vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, xây dựng gia đình hạnh phúc; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ;

- Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình và trẻ em;

- Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh;

        - Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ cả nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trong khu vực và thế giới vì bình đẳng, phát triển và hoà bình.

Tin mới

Các tin khác