vvvvvvvvvv

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII

img 29
email
CONG THONG TIN
bai viet cho ban bien tap copy

Thống kê truy cập

2540327
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
269
861
1130
2531925
22984
36246
2540327

Your IP: 54.81.197.24
Server Time: 2018-06-25 08:42:11

Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước của tỉnh Hòa Bình năm 2013

UBND TỈNH HOÀ BÌNH

 BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN 343

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  91     /KH-BCĐ

Hoà Bình, ngày 5   tháng  5  năm 2013

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Đề án ''Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức

phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH  đất nước

 giai đoạn 2010-2015'', năm 2013

Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-BĐHĐA ngày 27 tháng 3 năm 2013 của Ban điều hành Đề án 343 về việc thực hiện Đề án “ Tuyên truyền,giáo dục phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước giai đoạn 2010 – 2015” năm 2013; Kế hoạch hướng dẫn số 66/KH-ĐCT ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, về việc thực hiện Tiểu Đề án 1 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước trong cán bộ, hội viên phụ nữ giai đoạn 2010 – 2015” năm 2013; Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án “ Tuyên truyền,giáo dục phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước giai đoạn 2013 – 2015” trên địa bàn tỉnh Hoà Bình, Ban Chỉ đạo Đề án 343 xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án năm 2013 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai các nhiệm vụ và giải pháp, nâng cao trách nhiệm của các Sở, ngành, địa phương, đơn vị trong việc thực hiện Đề án, nhằm đạt được chỉ tiêu năm 2013 nói riêng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu 5 năm của Đề án.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH - HĐH đất nước, từ đó nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của người dân, cộng đồng và xã hội, đặc biệt là phụ nữ trong việc giữ gìn, phát huy và xây dựng phẩm chất đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam.

2. Yêu cầu.

- Bám sát Kế hoạch sô 54/KH-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án “ Tuyên truyền,giáo dục phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước giai đoạn 2013 – 2015” trên địa bàn tỉnh Hoà Bình; các hoạt động triển thực hiện năm 2013 phải phù hợp với nội dung Đề án 343;

- Nêu cao vai trò chủ động và phát huy thế mạnh của các Sở, ngành, địa phương, đơn vị trong việc thực hiện Đề án và các Tiểu Đề án; Hội LHPN các cấp tiếp tục phát huy vai trò chủ động và tích cực trong chủ trì, phối hợp với các ngành thành viên triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2013 – 2015 hiệu quả cao.

- Phát huy những kết quả đạt được trong 2 năm đầu, có giải pháp cụ thể để khắc phục triệt để những tồn tại đã được phân tích làm rõ trong sơ kết 2 năm thực hiện Đề án. Các hoạt động triển thực hiện năm 2013 phải phù hợp với nội dung Đề án, đối tượng và yêu cầu thực tiễn, được lồng ghép hài hoà với các Đề án, chương trình khác đang triển khai tại đơn vị.

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP

1. Nâng cao trách nhiệm, phát huy hiệu quả và tăng cường kết nối trong hoạt động chỉ đạo của Ban chỉ đạo.

1.1. Xây dựng Kế hoạch, triển khai thực hiện Đề án, Tiểu Đề án năm 2013

- Ban Chỉ đạo Đề án 343 xây dựng Kế hoạch, hướng dẫn triển khai các hoạt động Đề án năm 2013;

- Các Sở, ngành được giao nhiệm vụ chủ trì các Tiểu Đề án chủ động xây dựng Kế hoạch hoạt động của các Tiểu Đề án năm 2013 và tổ chức, triển khai, thực hiện trong hệ thống Sở, ngành.

1.2. Tổ chức họp định kỳ Ban Chỉ đạo và tổ chức các cuộc họp giữa các Sở, ngành chủ trì các Tiểu Đề án

- Tổ chức họp định kỳ 1 năm/1 lần (hoặc đột xuất) Ban Chỉ đạo và Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án nhằm rà soát, đánh giá tiến độ các hoạt động triển khai theo Kế hoạch đồng thời giải quyết các vấn đề phát sinh khác.

- Có sự bàn bạc, trao đổi, thống nhất giữa các Sở, ngành chủ trì các Tiểu Đề án trong việc tổ chức, triển khai các hoạt động và phương hướng, giải pháp khắc phục khó khăn trong triển khai Đề án những năm tiếp theo (giai đoạn 2013-2015)

1.3. Các Sở, ngành, đơn vị chủ động xây dựng Kế hoạch và dự trù kinh phí hoạt động của Tiểu Đề án năm 2014, hoàn thành trước 10/7/2013, trình Sở Tài chính thẩm định/phê duyệt đáp ứng yêu cầu về chất lượng và thời gian theo đúng quy định.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước trên diện rộng, xây dựng và nhân rộng các mô hình, đảm bảo tính hiệu quả và thiết thực với nhiều hình thức đa dạng, trên nhiều kênh thông tin.

Các Sở, ngành tham gia Đề án với vai trò chủ trì các Tiểu Đề án chủ động triển khai các hoạt động tuyên truyền lồng ghép nội dung với các chương trình, kế hoạch của đơn vị mình.

2.1. Tiểu Đề án 01: Hội LHPN tỉnh

- Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của Hội LHPN trong việc chủ trì và phối hợp thực hiện Đề án 343. Phát huy hiệu quả và tăng cường kết nối trong hoạt động của Ban Chỉ đạo.

+ Tham mưu và thúc đẩy việc xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án năm 2013

+ Chủ động đôn đốc các Sở, ngành triển khai việc xây dựng Kế hoạch và dự trù kinh phí hoạt động của Đề án và các Tiểu Đề án năm 2014.

- Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh triển khai các hoạt động tuyên truyền về Đề án và Tiểu Đề án.

-  Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các kênh thông tin.

+ Xây dựng chuyên mục trên Đài PT-TH tỉnh và Báo Hoà Bình; Phối hợp với Đài PT-TH tỉnh tiếp nhận và phát sóng các sản phẩm truyền thông về phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam của Trung ương; Xây dựng Website Phụ nữ Hoà Bình với chuyên trang tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước;

+ Biên soạn và phát hành 2.350 cuốn Sổ tay hỏi đáp về “phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước và pháp luật liên quan”; biên soạn tài liệu sinh hoạt cho các mô hình điểm triển khai Đề án 343 cấp tỉnh và các huyện, thành phố;

+ Xây dựng Bản đăng ký rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước.

-  Tổ chức các hoạt động tại mô hình điểm (xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi)

+ Tổ chức giao lưu kiến thức phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước giữa các chi hội.

+ Tổ chức diễn đàn: Bàn về phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.

+ Thành lập câu lạc bộ “Phụ nữ sống đẹp”, duy trì sinh hoạt định kỳ, 01chủ đề/ kỳ sinh hoạt,

+ Tổ chức sinh hoạt chi hội định kỳ theo các nội dung: Phẩm chất đạo đức người Phụ nữ Việt Nam; vai trò của người Phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội trong xu thế hiện nay; người Phụ nữ cần làm gì để thể hiện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; 4 phẩm chất  của người Phụ nữ đã có tác động như thế nào tới chính bản thân, gia đình và cộng đồng; kỹ năng sống mà người phụ nữ hiện đại cần được trang bị.

2.2. Tiểu Đề án 02: Sở Giáo dục và Đào tạo

- Xây dựng Kế hoạch hoạt động thực hiện Tiểu Đề án 02, năm 2013.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước trong hệ thống các trường học và các phòng giáo dục; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục các tiêu chí, 04 phẩm chất đạo đức trong học sinh, đặc biệt quan tâm đến học sinh nữ.

- Biên soạn các tài liệu tuyên truyền và tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên.

- Xây dựng mô hình điểm tại huyện Lạc Thuỷ và tổ chức, triển khai các hoạt động tại mô hình điểm.

- Phối hợp với Hội LHPN tỉnh và các Sở ngành, đơn vị liên quan trong việc triển khai Tiểu Đề án.

2.3. Tiểu Đề án 03: Sở Thông tin và Truyền thông

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Tiểu Đề án 03, năm 2013.

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông đại chúng tích cực tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.

+ Chủ trì, phối hợp với Báo Hoà Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện Tiểu Đề án 3;

+ Xây dựng trang thông tin điện tử tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, trên Báo điện tử tỉnh; xây dựng các chuyên mục phát thanh phát trên sóng phát thanh truyền hình tỉnh, huyện, thành phố;

- Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên làm công tác tuyên truyền cấp tỉnh; cán bộ quản lý thông tin và truyền thông tại phòng Văn hoá- Thông tin các huyện, thành phố; cán bộ, phóng viên, biên tập viên Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố.

- Xây dựng mô hình chỉ đạo điểm tại huyện Mai Châu, tổ chức, triển khai các hoạt động tại mô hình điểm.

- Phối hợp với Hội LHPN tỉnh và các Sở ngành, đơn vị liên quan trong việc triển khai Tiểu Đề án.

2.4. Tiểu Đề án 04: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Tiểu Đề án 04, năm 2013

- Tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ nghiệp vụ văn hoá và cán bộ nếp sống văn hoá - gia đình cơ sở; tổ chức tuyên dương gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc của tỉnh.

- Tích cực quảng bá, giới thiệu hình ảnh người phụ nữ Hoà Bình nói riêng và Người phụ nữ Việt Nam thông qua các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch.

- Xây dựng mô hình chỉ đạo điểm thực hiện Đề án tại huyện Kỳ Sơn; tổ chức, triển khai các hoạt động tại mô hình điểm.

- Phối hợp với Hội LHPN tỉnh và các Sở ngành, đơn vị liên quan trong việc triển khai, thực hiện Tiểu Đề án.

3. Rút kinh nghiệm hoạt động mô hình điểm và nhân diện trên địa bàn tỉnh.

- Nghiên cứu học tập kinh nghiệm từ chỉ đạo điểm của Trung ương và của tỉnh, triển khai nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả, tránh hình thức, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở tổ chức thực hiện.

- Sơ kết, rút kinh nghiệm và tiếp tục nhân rộng trong những năm tiếp theo (2014 – 2015).

4. Hoạt động kiểm tra, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Tiểu Đề án

- Ban Chỉ đạo Đề án xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động kiểm tra công tác triển khai Đề án và các Tiểu Đề án trên địa bàn tỉnh.

- Hội LHPN tỉnh và các Sở, ngành lồng ghép kiểm tra các Tiểu Đề án, việc triển khai tại các mô hình điểm vào Kế hoạch kiểm tra phong trào và kiểm tra chuyên môn của ngành/đơn vị theo định kỳ 6 tháng, 1 năm.

- Sơ tổng, kết đánh giá kết quả hoạt động năm 2013 lồng với tổng kết phong trào và kết quả hoạt động của các Sở, ngành, đơn vị năm 2013.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, căn cứ tình hình thực tiễn của từng đơn vị. Ban Chỉ đạo Đề án 343 tỉnh Hoà Bình đề nghị các Sở, ngành chủ động, sáng tạo xây dựng Kế hoạch thực hiện Tiểu Đề án năm 2013 và tổ chức, triển khai, thực hiện Kế hoạch đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.

- Đề nghị các Sở, ngành, đơn vị gửi các văn bản, Kế hoạch, báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo Đề án 343 qua Hội LHPN tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ban Điều hành Trung ương.

- Hội LHPN tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đầu mối hoạt động của Ban Chỉ đạo Đề án 343

+ Chủ trì và kết nối các hoạt động của Ban Chỉ đạo Đề án;

+ Theo dõi, tổng hợp Kết quả thực hiện Đề án, báo cáo với Ban Chỉ đạo;

+ Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ban điều hành Đề án 343 Trung ương./.

Nơi nhận:

- Ban  Điều hành đề án TW Hội;

- Ban Tuyên giáo TW Hội;

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

- Các thành viên BCĐ, tổ thư ký Đề án;

- Lưu VT, TG.                                  

                                    

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

CHỦ TỊCH HỘI LHPN TỈNH

       Nguyễn Thị Oanh

1140 1

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ TỈNH HÒA BÌNH

Chịu trách nhiệm chính: Hoàng Thị Duyên - Chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Hòa Bình.

ĐT: 02183.853658 - Fax: 02183.894.895

Địa chỉ: Xã dân chủ, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.